• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานนิเทศภายใน

 1. เป็นกรรมการวิชาการโดยตำแหน่ง

 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลแก่ครูผู้สอน

 3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 4. เป็นกรรมการนิเทศภายใน กำหนดเครื่องมือและวิธีการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 5. นำผลที่ได้จาการวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย มาวางแผนและพัฒนางานวิชาการให้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งระบบ

 6. กำหนดนโยบาย ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผู้เรียน

 7. กำกับ ติดตาม สรุปผลการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

 8. ให้คำแนะนำ ด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา       แก่ผู้เกี่ยวข้อง

 9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนทุกครั้ง    ทุกงาน

 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ รับมอบงาน-ส่งมอบงาน วางแผนการปฏิบัติงาน          จัดทำแผนงานโครงการในงานที่รับผิดชอบ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลงานในหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อวิทยาลัยฯ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางวิทยาลัยฯ ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป