• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานบริหารงานทั่วไป

 1. จัดดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด้วย  ๑๔  งานคือ งานบุคลากร งานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานการจัดซื้อ งานทะเบียน 
  งานประกันอุบัติเหตุ งานอาคารสถานที่  งานคนงาน งานโภชนาการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและทรัพย์สิน งานสารบรรณ

 2. ประชุมและวางแผนพัฒนา การปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย

 3. หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประเมินผลการทำงานของบุคลากรในฝ่าย

 4. ประสานงานให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ควบคุมดูแลและประสานการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายธุรการการเงินให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายตามนโยบายของวิทยาลัย

 6. จัดทำ  แผนงาน  โครงการงบประมาณประจำปี และปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย

 7. จัดทำร่างหนังสือ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์

 8. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 9. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

 10. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

 11. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ โทรสารของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา

 12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 14. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ