• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แผนกวิชา

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวม  และตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชาการ

 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนการฝึกงาน การวัดผลประเมินและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางวิทยาลัยฯ

 3. วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการการประเมินคุณภายภายนอกได้

 4. จัดการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้เป็นปกติและมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

 5. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ

 6. ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงานตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน

 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน

 8. ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สะอาดเรียบร้อยมันสมัยอยู่เสมอ

 9. ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย