• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานงบประมาณ

 1. ตรวจสอบและลงบัญชีใบสำคัญรับ

 2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน

 3. จัดทำบัญชีแยกประเภทตามรหัสบัญชีที่กำหนด

 4. จัดทำบัญชีแยกประเภทรายรับรายจ่ายทั้งหมด โดยรับเอกสารจากงานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานพัสดุ โดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน และผู้อำนวยการอนุมัติเรียบร้อย

 5. จัดทำรายการแยกประเภท งบทดลองทุกสิ้นเดือน

 6. ตรวจเช็คใบ STATEMENT

 7. ตรวจเช็คยอดสมุดบัญชีธนาคารของยอดรับแต่ละวันและรายการตัดบัญชี

 8. จัดทำรายงานการเงิน ทุกสิ้นเดือน นำเสนอท่านผู้อำนวยการ

 9. จัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล ทุกสิ้นปี นำเสนอท่านผู้อำนวยการ

 10. เก็บรักษาหลักฐานการรับและการจ่ายเงินให้เป็นระบบ สะดวกต่อการตรวจสอบภายหลัง

 11. จัดทำทะเบียนลูกหนี้-เจ้าหนี้ ตามรายการที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันขั้นต้น

 12. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 13. ตรวจหลักฐานรายการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 14. ตัดงบประมาณประจำวัน และสรุปค่าใช้จ่ายตามงบประมาณประจำเดือน ประจำปีนำเสนอท่านผู้อำนวยการ ทุกสิ้นเดือน

 15. สรุปรายรับ-รายจ่าย

 16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย