• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานประกันอุบัติเหตุ

 1. วางแผนการดำเนินงานของงานประกันอุบัติเหตุ

 2. จัดทำฐานข้อมูล นักเรียน-นักศึกษา บุคลากรทุกระดับประสานงานกับบริษัทประกันภัย

 3. จัดทำใบส่งตัวให้บุคลากรและนักเรียน-นักศึกษาเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลตามที่กำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาการทำประกันอุบัติเหตุ

 4. จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อปีการศึกษา

 5. ประสานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการเงินในการเบิก-จ่าย ด้านอุบัติเหตุ