• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด

                ระยอง....เป็นจังหวัดขนาดเล็กแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศ  เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ  มีสภาพเศรษฐกิจดี มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  คือ 1,143,740  บาท/ คน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  เท่ากับ  672,104  ล้านบาท  ซึ่งมาจากสาขาการผลิตด้านอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ กว่าร้อยละ  92
                แต่เดิมจังหวัดระยองเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองผลไม้ดีของภาคตะวันออ  ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะ รวมทั้งอาหารทะเลสด แปรรูป กะปิ น้ำปลา เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวย และสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม   นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม  มีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย  และเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดที่รู้จักกันแพร่หลายท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด  คือ ภาคเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลสรุปจังหวัดระยอง ปี 2553)
                จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม  นับตั้งแต่ค้นพบก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยเมื่อปี  พ.ศ. 2520 เป็นการเริ่มต้นยุค “โชติช่วงชัชวาล” และเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก” ( Eastern Seaboard Development Program ) ในปี 2524 ช่วงระยะเวลาเกือบ  30 ปี ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมนำการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม 

ประวัติเมืองระยอง

                ระยองเริ่มปรากฏ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอำนาจเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่พบคือ ซากศิลาแลงและคูค่าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณ  “ระยอง” มีชนพื้นเมืองคือ ชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปในภาคตะวันออก  ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่  ปีพ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตากพร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ภาคตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง และได้ปราบปรามคณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อยึดเมืองระยองได้จากความสามารถครั้งนั้นทหารจึงยกย่อง สถาปนาพระยาตากขึ้นเป็น "เจ้าตากสิน" เมื่อ พ.ศ. 2310 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เมืองระยอง ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดที่ดินในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ในปี พ.ศ.2113                      
 
ขวัญประจำจังหวัด
 

“ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู  สุนทรภู่กวีเอก”
 

               ต้นไม้ประจำจังหวัด               

ต้นประดู่
  

       ดอกไม้ประจำจังหวัด      

ดอกประดู่

 

ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

 

 

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป โดยมีพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทาง ทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ำสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางประกง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี สามารถเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมได้ตลอดทั้งปี

 

   การปกครองและประชากร

แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อำเภอ โดยประกอบด้วย 54 ตำบล 439 หมู่บ้าน 80 ชุมชน ส่วนด้านการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 40 แห่ง ประชากรของจังหวัดระยอง ณ ธันวาคม  2553  มีทั้งสิ้น 626,403 คน เป็นชาย 309,014 คน คิดเป็นร้อยละ 49.33 เป็นหญิง 317,388 คน คิดเป็นร้อยละ 50.67 ของประชากรทั้งหมด อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมือง มีจำนวน 245,921  คน อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเขาชะเมา มีจำนวน 23,324 คน จำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัดรวม 323,056 ครัวเรือน อำเภอเมืองระยองมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ 486.03 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ อำเภอบ้านฉาง 261.91 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด คืออำเภอวังจันทร์ 64.67 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร จากการคาดการณ์ว่าประชากรของจังหวัดระยองจะเพิ่มเป็น 638,017 คนในปี 2560 แต่ในสภาพความเป็นจริง จังหวัดระยองมีประชากรมากกว่าตัวเลขในทะเบียนราษฎร์ไม่ต่ำกว่า 300,000 คน ทั้งนี้เกิดจากการอพยพเข้ามาในแรงงานภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

 

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง

 

เกาะกุฎี (เกาะกุด)
          เป็นเกาะหนึ่งในวรรณกรรม "พระอภัยมณี" ของสุนทรภู่ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ห่างจากฝั่งประมาณ 6 กิโลเมตร มีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ แค้มป์ปิ้ง ดำน้ำชมปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงาม

เกาะทะลุ
          ห่างจากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร หรือห่างจากเกาะเสม็ด 12 กิโลเมตร มีหาดทรายที่ขาวสะอาด และมีแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่บริเวณโดยรอบ สามารถดำน้ำลึกได้อีกแห่งหนึ่ง

 

  

 เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิศดาร)
          ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว และหาดทรายสวยงามมากมาย เช่น หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายที่ยาวและสวยที่สุด ของเกาะ อ่าววงเดือน ซึ่งเป็นหาดที่มีลักษณะโค้งเสี้ยวพระจันทร์ บนเกาะมีที่พัก ร้านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย

 เขาวง
          เขาวงมีพื้นที่ 4.40 ตารางกิโลเมตร ชาวบ้านมักจะเรียกว่า เขาวงกต เพราะมีภูเขาล้อมวงเป็นชั้นๆ มีโพรงถ้ำที่สลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกต มีหน้าผาและชะโงกผาที่สวยงาม ประกอบด้วยถ้ำประมาณ 80 ถ้ำ เช่น ถ้ำเพชร ถ้ำละคร ถ้ำสิงห์โต ถ้ำค้างคาว ถ้ำโรงบ่อน ถ้ำเต่า เป็นต้น แต่ละถ้ำมีความสวยงามแต่งต่างกัน นอกจากนี้บริเวณพื้นที่รอบ ๆ เขาวง ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเลียงผา ที่เป็นสัตว์ป่าสงวน ปัจจุบันเปิดให้ชม 20 ถ้ำ

 

 

 เขาแหลมหญ้า
          อยู่เลยบ้านก้นอ่าวไปเล็กน้อย ตามถนนเลียบชายหาด เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ริมทะเล มีเนื้อที่บางส่วนเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าละเมาะ มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหาดแม่รำพึง และเป็นจุดที่อยู่ใกล้เกาะเสม็ดมากที่สุดอีกด้วย สามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามได้ที่ท่าเรือศรีวิกา ซึ่งเป็นท่าเรือของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด นอกจากนี้ยังมีบริการบ้านพักและเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 - 653 - 034

ตลาดบ้านเพ
          ตลาดบ้านเพ อ.เมือง ระยอง เป็นท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และที่ตั้งท่าเรือไปเกาะเสม็ด เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยอง

 

น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส)
          น้ำตกเขาชะเมา หรือ น้ำตกธารน้ำใส แยกจากถนนสุขุมวิท กม.274 เลี้ยวซ้ายเข้าไป 16 กิโลเมตร อยู่ใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตกที่สวยงามหลายชั้น คือ วังมัจฉา วังมรกต ผากล้วยไม้ ช่องแคบ น้ำตกหกสาย และผาสูง ในชั้นวังมัจฉา มีปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี ผาสวรรค์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล ระหว่างทางเดินสามารถพบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม พันธุ์ไม้นานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038 - 894 - 378

น้ำตกคลองปลาก้าง
          น้ำตกคลองปลาก้าง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความยาวลดหลั่นกันประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกคลองปลาก้างมีทั้งหมด 7 ชั้น คือ วังช้างผ่าน ลานผีเสื้อ แอ่งเครือสะบ้า ลานประตูผา ธารเกาะกลาง วังกระชาย ธารสายหมอก ตลอดทั้งสองฝั่งลำธารน้ำตกเป็นป่าดงดิบบริสุทธิ์ มีกล้วยไม้ป่า พืชพื้นล่างจำพวกว่าน เฟิร์น ขึ้นปกคลุมหนาแน่น น้ำตกคลองปลาก้างเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอุทยาน ประกอบด้วยชั้นน้ำตกและวังน้ำต่าง ๆโดยเฉพาะวังช้างข้ามที่เป็นชั้นน้ำตก ขนาดใหญ่ที่สวยงามมาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038 - 894 - 378

พระเจดีย์กลางน้ำ
          ความงดงามแห่งศรัทธาบนเกาะกลางแม่น้ำระยอง ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง คือ พระศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้สร้าง ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของวัดปากน้ำ ในวันเพ็ญเดือน 12 จะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาวและงานลอยกระทง ซึ่งได้จัดสืบทอดกันมา 60 กว่าปีแล้ว

 

 


พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน
          จัดแสดงอยู่ที่วัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง มีหนังใหญ่ 120 ตัว อายุกว่า 200 ปี เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยอง คือ พระศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้ถวายไว้ สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์กรุณาติดต่อท่านเจ้าอาวาส

 

  

วัดป่าประดู่
          ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงในปี พ.ศ.2533 ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ประทับอยู่ในท่าตะแคงซ้าย ซึ่งเป็นพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ชาวระยองนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล

วัดโขดทิมธาราม
          ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2007 ผู้สร้างชื่อทิม เป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังของช่างฝีมือท้องถิ่น ในพระอุโบสถหลังเก่าอันทรงคุณค่า ซึ่งภาพทั้งหมดเป็นภาพทศชาติชาดก ครบทั้งสิบชาติ และหลวงพ่อขาวที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวระยอง อายุกว่า 500 ปี  มีการจัดงานประจำปี ในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง มีต้นสะตือขนาดใหญ่อยู่บริเวณหน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ต้นสะตือเมื่อเสด็จผ่านระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พล และตั้งทัพเพื่อเตรียมกู้อิสรภาพที่จันทบุรี ภายในศาลมีรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืน และประทับนั่ง ประดิษฐานอยู่

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium)
          ตั้งอยู่ริมอ่าวบ้านเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง โดยแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำมีชีวิต พันธุ์ไม้น้ำของไทย และมีอุโมงค์ทางเดินใต้ทะลจำลองสัมผัสกับสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิด ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ และส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เปลือกหอย เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร

 

  

สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ
          อยู่ถัดจากบ้านเพ และท่าเรือเกาะเสม็ด ตามถนนเลียบชายหาด สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพเป็นชายหากที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ บรรยากาศร่มรื่นด้วยทิวสนทะเลตลอดสองข้างทาง ให้คุณรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมวิวเกาะเสม็ดที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          ตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพัก ปตท. บนถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า กิ่งอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เปิดทำการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์) เป็นสวนที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น (260 ชนิดโดยจัดกลุ่มจำแนกตามสรรพคุณการรักษาตามคัมภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการ) เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาหาความรู้ด้านพฤษศาสตร์และสมุนไพร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โทร.038-915213-5 โทรสาร. 038-915216

หมู่เกาะมัน
          ประกอบด้วย 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก เกาะมันใน - เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ โดยมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยให้หน่วยงานกรมการประมง และกองทัพเรือดำเนินงานในโครงการบนเกาะมีต้นไม้นานาพันธุ์ และนกนานาชนิด บริเวณทางเดินหน้าชายหาดไปยังบ่อเต่าทะเล มีแนวต้นมะพร้าวสลับกับต้นป่านศรนารายณ์เรียงกันเป็นแนวสวยงาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ม.6 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038 - 657 - 699,038 - 657 - 383 เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก – เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม เงียบ สงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน มีบ้านพักของเอกชนไว้บริการ 

 

  

หอพระพุทธอังคีรส
          เป็นอาคารทรงไทย หลังคาจัตุรมุข อันเป็นที่ประดิษฐานของ "พระพุทธอังคีรส" ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง ตั้งอยู่ในบริเวณสวนศรีเมือง ชาวเมืองนิยมเรียกว่า "เกาะกลาง" ตั้งอยู่กลางเมือง ด้านหลังที่ทำการเทศบาลนครระยอง มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพสำหรับประชาชน

หาดพยูน หาดพลา หาดน้ำริน
          ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง เป็นหาดที่มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่นด้วยสวนสนทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน มีที่พัก และร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว และบริเวณหาดน้ำริน ยังมีหินแกะสลักเป็นรูปครอบครัวพยูนขนาดใหญ่ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

หาดแม่รำพึง - บ้านก้นอ่าว
          อยู่ห่างจากตังเมืองระยองประมาณ 11 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทมีทางแยกขวา(กม.229) เข้าหาดแม่รำพึง ชายหาดมีความยาว 12 กิโลเมตร ถนนเลียบหาดมีความยาว 10 กิโลเมตร ชายหาดสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย บริเวณสุดหาดเป็นที่ตั้งของบ้านก้นอ่าว ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

หาดแสงจันทร์
          ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำใหม่ ห่างจากตัวเมืองระยอง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดติดต่อกับหาดแหลมเจริญ สามารถเล่นน้ำทะเลได้ มีร้านอาหาร และที่พักไว้บริการ

หาดแหลมเจริญ
          ตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำระยอง ห่างจากตัวเมืองระยองมาทางใต้ 5 กิโลเมตร ติดกับหาดแสงจันทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองระยองมากที่สุด เป็นแหล่งผลิตน้ำปลาที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวประมง นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปรับประทานอาหารในช่วงเย็นด้วย

 

  

แหลมแม่พิมพ์
          ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแกลง ห่างจากตัวเมืองระยอง 48 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทมีทางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ได้หลายเส้นทางด้วยกัน ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีบริการที่พักและร้านอาหารตลอดแนวชายหาด

 

  

อนุสาวรีย์สุนทรภู่
          ตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทาง อ.แกลง ประมาณ 5 กม. เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีศรีรัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง
          ห่างจากตัวอำเภอแกลง 20 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร มีสภาพป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก หน้าผา ถ้ำ ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้จำพวกว่านต่าง ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ คือ ปากน้ำประแสร์ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในอุทยานแห่งชาตินี้ได้แก่ น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกคลองปลาก้าง และเขาวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3889 4378 

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด
          ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเพ ห่างจากตัวเมืองระยอง 20 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บนฝั่งและในทะเล ตลอดจนเกาะต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอแกลง มีสถานที่น่าสนใจ คือ หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว เขาแหลมหญ้า จุดชมพระอาทิตย์ตกท่าเรือศรีวิกา เกาะเสม็ด

ปากน้ำประแส
           ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จากอำเภอแกลงเดินทางมาทางด้านทิศตะวันออกตามถนนสุขุมวิทประมาณ 12 กิโลเมตร จะพบสามแยกประแส แล้วเลี้ยวขวาเข้ามายังปากน้ำประแส ตำบลปากน้ำกระแส เป็นชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุธยา มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล มีลำคลองลงสู่ทะเล มีการทำนากุ้ง เลี้ยงปลาน้ำกร่อย ส่วนริมฝั่งแม่น้ำประแส มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้ำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้า ชาวบ้านทำเกษตร ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลาในกะชัง ประมงทะเลลึก ผลิตภัณฑ์ทางการประมงนอกจากนี้ ยังมี สะพานชมป่าชายเลน เป็นสะพานไม้สร้างจากเงินกองทุนหมู่บ้าน ทอดแนวยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นโกงกาง พาดผ่านไปบนยอดต้นโปรงสีเขียวตองอร่ามตา ไปบรรจบกับปลายสะพานทุ่งโปรงทอง โดยสะพานแห่งนี้ทอดไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส และ สะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด โดยชุมชนชาวปากน้ำประแสร่วมกันสร้างไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยว กับวงจรชีวิตของธรรมชาติป่าชายเลน รวมถึงมี แพชมหิ่งห้อย ให้ได้ล่องเรือดูหิ่งห้อยปากน้ำประแสร์ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ ในพื้นที่มีบ้านพักและโฮมสเตย์ของเอกชนไว้รองรับนักท่องเที่ยว