• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานสารบรรณ

 1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 2. รับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนหนังสือเข้า จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดทำคำสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

 4. เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ

 5. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 6. ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงหน่วยงานอื่น

 7. ติดตามเอกสารของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัยและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง

 8. ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัย

 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย