• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานประชาสัมพันธ์

 1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากร

 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานของวิทยาลัยฯ ตามสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

 3. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยและให้ลงนามในสมุดเยี่ยม

 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวิทยาลัยและหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชน

 6. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก

 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น อันจะนำมาซึ่งการสนับสนุนกิจการต่างๆ ของวิทยาลัย

 8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานภายนอกที่เป็นประโยชน์ให้บุคลากรได้รับทราบ

 9. จัดทำวารสารและเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยฯ ทางอินเตอร์เน็ตให้บุคคลภายในและภายนอกทราบ

 10. ประสานงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

 11. เก็บรวบรวมภาพ ข่าว กิจกรรต่างๆของวิทยาลัยฯ

 12. ประชาสัมพันธ์และกระจายเสียงภายในวิทยาลัยฯ

 13. จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ในวิทยาลัย จัดทำหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือ การดำเนินกิจการของวิทยาลัยฯ