• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานปกครอง

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย   ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา

 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

 8. วิเคราะห์ปัญหา  หาทางแก้ไขปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย

 9. จัดอบรม  พัฒนา  คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์

 10. ร่วมพิจารณา และกำหนดการลงโทษนักเรียนตามระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศของวิทยาลัย

 11. ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ  และประสานงานกับครู  แผนก / ฝ่าย ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 12. จัดทำงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของงาน โครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานปกครอง

 13. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และ ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 14. ดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยของบุคลากร นักเรียน และสภานักเรียน

 15. จัดทำตารางคุมเวรและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งการคุมเวรทั้งในและนอกวิทยาลัย

 16. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง การควบคุมระเบียบวินัย ควบคุมชั้นเรียน

 17. ดูแลการร้องเพลงชาติ  สวดมนต์  การเข้าแถวและการเดินแถวของนักเรียน

 18. จัดให้มียามดูแลการเข้าออกของนักเรียนและบุคคลภายนอก

 19. สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อเป็นการป้องปรามสิ่งเสพติด รวมทั้งการตรวจในจุดล่อแหลม

 20. ควบคุมดูแล  ติดตาม  ช่วยเหลือนักเรียน และพิจารณาโทษนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา

 21. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 22. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 23. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 24. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย