• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานจัดซื้อ

 1. ประสานงานด้านการจัดซื้อตามหนังสือขออนุมัติดำเนินการ ตามโครงการของฝ่ายต่างๆ

 2. เก็บและรวบรวมข่าวสารที่จำเป็นต่อการจัดซื้อ ได้แก่ ราคาพัสดุ สินค้าคงคลัง อัตราการใช้ แหล่งขาย คุณลักษณะเฉพาะ และข้อมูลที่เกี่ยวกับพัสดุ เช่น แคตตาล็อก วิธีใช้ ส่วนประกอบ

 3. การพิจารณาความจำเป็นในการจัดซื้อ รวมทั้งรายละเอียดพัสดุที่ใช้ทดแทนกันได้

 4. จัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน หรือสินค้าต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย

 5. ตรวจสอบราคา เปรียบเทียบราคา และมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามขั้นตอน หรือใช้ข้อมูลในการจัดซื้อในกรณีที่มีการจัดซื้อในรูปคณะกรรมการ

 6. จัดทำและตรวจสอบเอกสารในการสั่งซื้อตลอดจนตกลงเรื่องเครดิต

 7. รวบรวมเอกสารหลักฐานในการสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบส่งของ โดยแนบหลักฐานใบสั่งซื้อ ของแต่ละฝ่ายและใบส่งสินค้า มาพร้อมใบวางบิล ส่งการเงินเพื่อทำเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป

 8. ดำเนินการซื้อ

           8.1  รับใบขอสั่งซื้อ หรือใบเบิกจากหัวหน้าฝ่าย
           8.2 ในกรณีที่รายการที่มีอยู่ในคลังพัสดุ ให้ทางผู้ทำหน้าที่ดูแลการเบิกพัสดุเป็นผู้ดำเนินงานในการจ่ายให้กับหน่วยงานที่ต้องการภายใน 1 วัน
           8.3 ในกรณีที่รายการพัสดุไม่มีในคลังพัสดุ หน่วยงานจัดซื้อต้องดำเนินการ โดยสอบถามรายละเอียดกับหน่วยงานที่ต้องการ พร้อมทั้งทำใบสั่งซื้อเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน รับทราบ เสนอผู้อำนวยการอนุมัติซื้อและทำการสั่งซื้อ โดยอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้
           8.4 การรับพัสดุให้รับได้ภายใน 3 วัน หลังจากวันรับใบขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ
           8.5 ในกรณีที่สินค้าหรือพัสดุที่หน่วยงานต้องการเป็นชนิดที่ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งทำ เช่น การจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เป็นงานที่ต้องใช้เวลา การรับพัสดุจะได้รับเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบหลังจากหน่วยงานจัดซื้อตกลงกับผู้รับจ้างแล้ว
           8.6 ในกรณีที่งานจัดซื้อไม่สามารถไปซื้อพัสดุให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้มอบหมายให้ฝ่ายนั้นไปจัดซื้อเอง
        9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย?