• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

 1. จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุประจำวัน

 2. จัดทำบัญชีแยกประเภทพัสดุตามรหัสที่กำหนด

 3. จัดทำระบบการเบิกจ่ายของใช้ต่างๆ ให้บริการความสะดวกแก่บุคลากรผู้มีความประสงค์จะใช้

 4. จัดเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการรับพัสดุประจำวัน

 5. ตรวจสอบรายการและจำนวนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำแล้วแจ้งความประสงค์ต่องานจัดซื้อเพื่อดำเนินจัดหาต่อไป

 6. ตรวจรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ

 7. ส่งใบเบิกพัสดุที่ฝ่ายต่างๆ นำมาเบิกให้งานบัญชีเพื่อลงบัญชีและตัดงบประมาณ

 8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาต้นทุนของพัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ในคลังพัสดุแก่ฝ่ายต่างๆ

 9. ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือนปละประจำปีส่งงานบัญชี

 10. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ แยกตามประเภทและสาถนที่ที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรัพย์และรหัสสินทรัพย์

 11. จัดทำใบรายงานการซื้อสินทรัพย์ประจำเดือน

 12. สำรวจยอดครุภัณฑ์ และทำทะเบียนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้นทุกประเภท

 13. ทำการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้าก่อนแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆ

 14. ทำรายงานการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย