• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 1. กำหนดนโยบายและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 2. กำกับแลดูแลให้ทุกฝ่ายมีการจัดระบบประกันคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 4. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

 5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 6. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    

 8. ดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงานเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและนำเสนอต่อผู้บริหาร

 9. จัดทำเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

 10. จัดทำเอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ตลอดจนประสานงานในการตรวจประเมิน

 11. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพตลอดจบให้คำปรึกษาในเรื่องระบบประกันคุณภาพแก่ทุกฝ่าย

 12. จัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปี (SAR)

 13. ส่งรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

 14. นำผลการตรวจติดตามมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา

 15. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบผ่านทาง Web Size และจุลสารของวิทยาลัย

 16. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย