• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานบุคลากร

 1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางวิทยาลัย

 2. จัดทำทะเบียนและสถิติบุคลากรของโรงเรียน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยไว้ เป็นหมวดหมู่  เพื่อสะดวกในการค้นหาและให้เป็นปัจจุบัน

 3. เก็บรวบรวมเอกสาร  คำสั่งบรรจุ  แต่งตั้ง  และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรในวิทยาลัย  รวมทั้งการลาออก และการพ้นจากหน้าที่

 4. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง  การออกหนังสือรับรอง ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา

 5. จัดทำสมุดประวัติของบุคลากรทุกประเภทในโรงเรียน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 6. จัดทำทะเบียนครู  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 7. จัดทำทะเบียนครูทดลองงานและจัดเก็บสัญญาจ้างการทำงานของบุคลากร

 8. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

 9. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากร และสรุปการมาทำงาน

            9.1 สรุปรายงานการมาทำงานของบุคลากรในแต่ละวัน 
            9.2 สรุปสถิติการขาด ลา มาสายของบุคลากรรายเดือน ประจำภาคเรียน ประจำปี และสามารถตรวจสอบได้
            9.3 ตรวจสอบสถิติการลาของบุคลากรและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลา มา ขาด สาย ของบุคลากร
      10. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
      11. การจัดสวัสดิการภายในและภายนอกสถานศึกษา ?
      12. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
      13. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
      14. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
      15. ประสานงานการจัดพัฒนาบุคลากรและจัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
      16. จัดทำรายละเอียดของงานและโครงการ พร้อมทั้งงบประมาณรายจ่ายของปีต่อไป
      17. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เข้าใหม่และลาออก  จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกตามระดับชั้นและประเภทในแต่ละปีการศึกษา
      18. ตรวจสอบกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ที่จะลาออกจากโรงเรียน หรือลาพักการเรียน เช่นฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
      19. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย