• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานอาคารสถานที่

 1. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณสถานศึกษา

 2. ออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัยฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์

 3. ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดห้องเรียน ห้องกิจกรรมทุกประเภท รวมทั้งอาคารประกอบต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษา

 4. จัดเตรียมอาคาร ห้องเรียน ห้องพิเศษเพื่อให้บริการก่อนเปิดภาคเรียน

 5. กำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่

 6. ดูแลซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารอื่นตลอดจนครุภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ในวิทยาลัย จัดทำสถิติบำรุงอาคารสถานที่

 7. ประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารสถานที่

 8. ให้ข้อมูลด้านอาคารสถานที่แก่ผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการตั้งงบประมาณด้านอาคารสถานที่

 9. ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่หน่วยงานทั้งในและนอกวิทยาลัย และบันทึกการใช้จัดทำสถิติการขอใช้อาคารสถานที่

 10. สรุปงานส่งประจำเดือน ประเมินผลโครงการและงานต่างๆ

 11. ควบคุมและเบิกวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่าง

 12. จัดทำทะเบียนยืม-คืนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ประจำวัน

 13. จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่าง

 14. จัดจ้างผู้รับเหมาเพื่อทำการสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่