• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานการเงิน

 1. รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนช่วงเวลาที่กำหนด คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 และวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00น.

 2. รับเงินประเภทอื่นๆ จากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนกต่างๆ

 3. บันทึกรายการได้ต่างๆ พร้อมทำใบสรุปและตรวจสอบยอดเงินทุกสิ้นวันให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินประจำวัน

 4. ตรวจสอบเงินรายรับให้ตรงยอดสรุปจาก งาน โครงการของฝ่ายต่างๆ

 5. จัดทำใบสรุปยอดรายรับประจำวัน และนำฝากธนาคาร

 6. ทำบัญชีแยกประเภทรายรับเพื่อการติดตามทวงถาม

 7. ออกหนังสือติดตามทวงถามนักเรียนและผู้ปกครอง ในการค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 8. จัดเก็บเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับเงินให้เป็นระเบียบและตามลำดับสามารถตรวจสอบได้

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย

        จ่ายเงิน

 1. งานจ่ายเงินรับเอกสารการเงินจากฝ่ายต่างๆ ลงทะเบียนรับเอกสาร และแจกจ่ายให้กับงานในฝ่าย

 2. งานจ่ายเงินจะรับเอกสารขอเบิกช่วงเวลา 9.00-16.00 น. ล่วงหน้า 2 วันและการรับเงินในเวลา 10.00-16.00 น. ของวันที่ 3 (ในกรณีทีอำนวยการเซ็นอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

 3. จัดเตรียมทำเช็คจ่ายเงินเพื่อให้ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากร การเงินตรวจสอบและผู้มีอำนาจลงนาม

 4. ติดตามทวงถามรายการเงินทดรองจ่าย หลังจากงานนั้นเสร็จสิ้น จำนวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท ภายใน 7 วัน  จำนวนเงินเกิน 3,000 บาทขึ้นไป 14 วัน

 5. รวบรวมข้อมูลทำรายละเอียดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินเดือนคนงาน ค่าจ้างรายวัน ค่าจ้างครูพิเศษ เพื่อเสนอ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาและเสนอผู้อำนวยการอนุมัติตามลำดับ การจัดทำเงินเดือนทุกประเภทจะต้องนำ เงินเดือนเข้าธนาคารโดยเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าธนาคาร วันที่ 27 ของทุกเดือน เงินเดือน คนงานเข้าธนาคารวันที่ 30 ของทุกเดือน พร้อมกับจัดทำสลิปเงินเงินเดือนสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการ

 6. จัดทำด้านสวัสดิการของบุคลากร อาทิ เช่น การนำส่ง 3 เปอร์เซ็นต์ จากยอดเงินเดือนครูเพื่อสมทบกองทุน ครูโรงเรียนเอกชน นำส่ง 3 เปอร์เซ็นต์ จากเงินเดือนครู ชพค, ชพส, ฌสอ

 7. จัดทำและหักภาษีเงินได้ ณ วันที่จ่าย เพื่อนำส่งประจำเดือนทุกวันที่ 3 ของเดือน