• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานโภชนาการ

 1. ดูแลการปรุงอาหาร จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ

 2. จัดบริหารอาหารให้กับนักเรียน-นักศึกษา เข้าค่ายและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 3. ตรวจสอบเมนูอาหารเพื่อความหลากหลายและถูกหลักโภชนาการ

 4. ดูแลภายในโรงอาหารให้อยู่สภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และจัดคนงานโรงอาหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม

 5. ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล การจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร เป็นระยะ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ การสอบถาม

 6. ตรวจสอบวัสดุเครื่องครัว ภายในโรงอาหารให้เพียงพอกับการบริการและมีสภาพที่พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

 7. ส่งเสริมหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ คุณภาพอาหาร และ งานสุขาภิบาลอาหาร

 8. จัดป้ายนิเทศข่าวสารสาระน่ารู้ภายในโรงอาหาร

 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย