• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

งานทะเบียนและทรัพย์สิน

 1. ตรวจรับสินค้าตามใบส่งของจากร้านค้า

 2. ลงทะเบียนสินทรัพย์ที่รับเข้า ก่อนแจกจ่ายไปตามฝ่ายต่างๆ

 3. เก็บรักษาสินทรัพย์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามทะเบียนสินทรัพย์

 4. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์แยกตามประเภท และสถานที่จัดเก็บ โดยแยกประเภทสินทรัพย์และรหัส สินทรัพย์

 5. ประสานกับงานจัดซื้อ กรณีสถานศึกษาต้องการพัสดุ อุปกรณ์เร่งด่วน

 6. จัดทำใบรายการซื้อสินทรัพย์ประจำเดือน

 7. ร่วมกับฝ่ายบริการ ตรวจสอบยอดสินทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ตามใบแจ้งจำหน่ายจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ

 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย